Organization's Email: Mahaperiyavasatsang.mn@gmail.com

Facebook Page: MN Mahaperiyava Satsang

Meet our team

Title

Name

President

Prabha Venkataraman

Treasurer

Harish Ramachandran

Secretary

Jayalakshmi Viswanathan